top of page

Algemene voorwaarden

Beeldmerk.png

1. Begrippen 

1.1 Algemene Voorwaarden: Deze door Fflow Academy (officiële naam van het bedrijf van Fleur Kalbfleisch) gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website www.fleurkalbfleisch.com.

1.2 Klant: degene die een door Fflow Academy georganiseerde les, workshop of training volgt c.q. wenst te volgen.

1.3 Fflow Academy is gevestigd te Haarlem, Jan van Galenstraat 71, en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 64760383.

1.4 Lidmaatschap: een door de klant met Flow Academy aan te gaan lidmaatschap voor bepaalde tijd voor het volgen van trainingen van Flow Academy. Door de betaling van het lidmaatschap te accorderen gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.

1.5 Trainingspakket: 10 losse lessen met maximale een gebruikersperiode van 6 maanden, zoals bedoeld in artikel 3.2.

1.6 Losse Les en proef les: een éénmalige door een klant te betalen en te volgen les van Fflow Academy.

1.7 Website: de website van Fflow Academy www.flowbyfleur.com

1.8 Workshop: een bij Fflow Academy te geven of gegeven workshop.

1.9 Training: een bij Fflow Academy te geven of gegeven training (groepstraining, privé training)

1.10 Grib: Is het een geautomatiseerd systeem voor de administratie, aan en afmelding van elle diensten voor haar klanten. Met goedkeuring van deze algemene voorwaarden middels deelname aan de les geeft de klant ook aan van dit systeem gebruik te willen maken.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op lidmaatschappen, training pakketten, losse lessen, workshops en trainingen van Fflow Academy. Door deelname aan een training of workshop verklaart de klant zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Fflow Academy kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. Fflow Academy zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden per e-mail aankondigen.

 

3.1 Lidmaatschap

3.1.1 Lidmaatschappen zijn persoonsgebonden en derhalve niet door andere personen te gebruiken.

3.1.2 Looptijd. Het abonnement wordt afgesloten voor een minimum looptijd van 3 maanden. Daarna wordt het abonnement automatisch en stilzwijgend verlengd met elke keer een maand, tenzij 30 dagen voor het einde van de periode schriftelijk wordt opgezegd. 

3.1.3 Ingangsdatum en betaling. De ingangsdatum van het lidmaatschap is vanaf het moment van afsluiten. Het maandbedrag wordt per automatische incasso geïncasseerd. Start je abonnement op 25 september, dan zal de eerste betaling de rest van de maand september bedragen. Daarna wordt de incasso voor elk begin van de maand afgeschreven.

3.1.4 Beëindigen lidmaatschap. Een lidmaatschap voor bepaalde tijd is in de basis niet tussentijds opzegbaar. Tussentijdse opzegging van mijn lidmaatschap kan alleen bij hoge uitzondering, schriftelijk, met opgave van goede reden (bijvoorbeeld verhuizing) dan wel doktersverklaring (als het een blessure of ziekte betreft). De opzegtermijn bedraagt dan 30 dagen.

3.1.5 Tussentijds pauzeren. Een lidmaatschap kan tussentijds worden bevroren voor een maximum tijd van 2 weken. Voor vakanties geldt dat de reguliere vakanties alvast vrij zijn gehouden door Flow Academy. Dit dient schriftelijk per mail aangevraagd te worden. Dit kan fleurkalbfleisch@me.com.

3.1.6 Inhalen van gemiste trainingen kan, mits in dezelfde maand, vooraf en achteraf. En alleen gedurende de looptijd van het abonnement. Bij een abonnement wordt gerekend met 45 lesweken. Wordt een abonnement beëindigd dan zullen eventueel teveel genoten lessen achteraf berekend worden en via de laatste automatische incasso in rekening gebracht.

 

3. Training pakketten, losse les en introductie aanbieding

3.2 Klanten kunnen ook trainingen volgen op basis van een trainingspakket. Hierin zitten doorgaans 10 groepstrainingen die kunnen worden opgemaakt binnen een daarvoor aangegeven periode. Ook is het mogelijk om een losse training of een introductiepakket (3 trainingen in 2 weken op te maken) aan te schaffen. 

3.3 De periode dat Fflow Academy is gesloten en de vakantie periode van de klant worden niet opgeteld bij de geldigheidsduur van de losse lessenkaart.

3.5 Trainingspakketten zijn niet overdraagbaar.

 

4. Deelname lessen

4.1 Voor de klant met lidmaatschap is zijn of haar plek vast gereserveerd in het online aanmeldsysteem Grib voor een hele reeks. Bij verhindering dient de klant zich wel tijdig (minimaal 12 uur van te voren) af te melden. Anders kan de les niet worden ingehaald

4.2 Ook is het mogelijk om de lessen via een niet van te voren vastgesteld schema te volgen. Een vaste plek wordt dan echter niet gegarandeerd en klant dient zelf zorg te dragen voor de tijdige reservering van zijn of haar plek in de les.

4.3 Een klant die is aangemeld voor een les, kan deze les tot 12 uur van te voren kosteloos annuleren. Dit kan in Grib. Niet bezochte en niet tijdig geannuleerde lessen worden in rekening gebracht. 

 

5. Betaling, Prijswijziging en restitutie

5.1 Een lidmaatschap, workshop, trainingspakket of losse les moet voorafgaand aan de les, workshop of training betaald worden. Deze bedragen dienen via Grib bankoverschrijving, per Tikkie of contant voldaan te worden.

5.2 Bij een geweigerde automatische betaling worden de trainingen van de desbetreffende klant opgeschort totdat de betaling is ontvangen.

5.3 Fflow Academy behoudt zich het recht voor de prijzen van de workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden persoonlijk en vooraf aangekondigd per e-mail of mondeling.

5.4 Bij restitutie van lesgelden, zoals schriftelijk tussen beide partijen overeengekomen, hanteert Flow by Fleur een terugave termijn van 30 dagen.

 

6. Lesrooster

6.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de Website. Fflow Academy behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door een vermelding op de Website en/of per e-mail.

6.2 Fflow Academy behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde lessen te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lesgelden plaats.

6.3 De klant koopt een sessies of een lidmaatschap, dit is een betaling voor een dienst en geen instructeur. Flow by Fleur behoudt zich het recht voor om een vervangende instructeur te voorzien zonder voorafgaande kennisgeving.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1 Fflow Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van het volgen van workshops en training bij, of verzorgd door Fflow Academy.

7.2 Fflow Academy zorgt altijd voor workshops en trainingen van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les, workshop of training. Door deelname aan een les, workshop of training bij, of verzorgd door Fflow Academy, aanvaardt de klant dit risico op een blessure en/of letsel. Fflow Academy adviseert vooraf en tijdens de les over hoe het risico op een blessure of letsel vermindert kan worden. Enkele tip vooraf:

• Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent;

• Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, workshop of training;

• Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op;

• Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar;

• Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen;

• Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn;

• Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

 

8. Persoonsgegevens

8.1 Fflow Academy verzamelt persoonsgegevens van de klant voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Fflow Academy gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

8.2 Fflow Academy gebruikt de in artikel 8.1 genoemde persoonsgegevens ook om de klant op de hoogte te brengen van activiteiten van Fflow Academy en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster.

8.3 Fflow Academy geeft de persoonsgegevens van de klant nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

 

9. Toepasselijk recht en geschillen beslechting

9.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een rittenkaart, workshop of training, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Fflow Academy zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Haarlem.

© Copyright Fflow Academy 2018. Alle rechten voorbehouden.

Essentrics, Workout, Bewegen

bottom of page