top of page

Algemene voorwaarden

Beeldmerk.png

1. Begrippen

1.1 Algemene Voorwaarden: Deze door Fflow Academy (officiële naam van het bedrijf van Flow by Fleur) gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website www.flowbyfleur.com.

1.2 Klant: degene die een door Fflow Academy georganiseerde les, workshop of training volgt c.q. wenst te volgen.

1.3 Fflow Academy is gevestigd te Haarlem, Jan van Galenstraat 71, en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 64760383.

1.4 Lidmaatschap: een door de klant met Flow Academy aan te gaan lidmaatschap voor bepaalde tijd voor het volgen van trainingen van Flow Academy. Door de betaling van het lidmaatschap te accorderen gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.

1.5 Leskaarten: bijvoorbeeld 10 losse lessen of personal trainingen met een maximale gebruikersperiode, zoals bedoeld in artikel 3.2.

1.6 Losse Les en Proefles: een éénmalige door een klant te betalen en te volgen les van Fflow Academy.

1.7 Website: de website van Fflow Academy www.flowbyfleur.com

1.8 Workshop: een bij Fflow Academy te geven of gegeven workshop.

1.9 Training: een bij Fflow Academy te geven of gegeven training (groepstraining, privé training)

1.10 Virtual Gym: Is het geautomatiseerd systeem voor de administratie, aan en afmelding van groepslessen voor haar klanten. Met goedkeuring van deze algemene voorwaarden middels deelname aan de les geeft de klant ook aan van dit systeem gebruik te willen maken.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op lidmaatschappen, trainingen, pakketten, losse lessen en workshops van Fflow Academy. Door deelname aan een training of workshop verklaart de klant zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Fflow Academy kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. Fflow Academy zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden per e-mail aankondigen.

 

3.1 Lidmaatschap

3.1.1 Lidmaatschappen zijn persoonsgebonden en derhalve niet door andere personen te gebruiken.

3.1.2 Looptijd. Het lidmaatschap wordt afgesloten voor minimaal 3 of voor 12 maanden, afhankelijk van de looptijd van het lidmaatschap. Na afloop van deze periode wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd mits tijdig schriftelijk opgezegd: voor het 3 maanden lidmaatschap geldt minimaal 2 weken voor het einde van de looptijd, voor een jaar lidmaatschap geldt minimaal een maand voor het einde van de looptijd.

 

3.1.3 Ingangsdatum en betaling. De ingangsdatum van het lidmaatschap is vanaf het moment van afsluiten. Het maandbedrag wordt d.m.v. automatische incasso geïncasseerd. Start je lidmaatschap op 25 september, dan zal de eerste betaling de rest van de maand september en oktober bedragen. Daarna wordt de incasso voor elk begin van de maand afgeschreven.

3.1.4 Beëindigen lidmaatschap. Bij een lidmaatschap schaf je een vast aantal lessen aan die je gedurende een bepaalde periode maandelijks betaald.  Vandaar dat het lidmaatschap tussentijds niet opzegbaar is. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap binnen de gestelde periode kan alleen bij hoge uitzondering, schriftelijk, met opgave van goede reden (bijvoorbeeld verhuizing) dan wel doktersverklaring (als het een blessure of ziekte betreft). De opzegtermijn bedraagt dan 2 maanden. In dit geval zullen de niet gebruikte lessen niet worden gerestitueerd.

 3.1.5 Tussentijds pauzeren. Een flexibel lidmaatschap kan tussentijds niet worden gepauzeerd. De niet gebruikte lessen schuiven mee na de vakantie en kunnen dus vooraf of achteraf worden ingezet. Voor vakanties geldt echter dat de reguliere vakanties grotendeels alvast vrij zijn gehouden door Flow by Fleur en dat rekening is gehouden met het aantal lesweken bij het aangaan van een lidmaatschap.

3.1.6 Bij een Complete flow abonnement heeft de klant 5 lessen per maand. Worden deze lessen niet opgemaakt, verhuizen de niet gebruikte credits niet mee naar de volgende maand. In onze abonnementen wordt gerekend met 46 lesweken. Wordt een abonnement beëindigd dan zullen eventueel te veel genoten lessen achteraf berekend worden en via de laatste automatische incasso in rekening gebracht. Voor het complete flow abonnement geldt een opzegtermijn van 1 maand. Klanten met dit abonnement (dat niet meer wordt verkocht) kunnen hun abonnement maximaal 3 weken per jaar pauzeren. Dit moet wel minimaal 6 weken van tevoren worden gecommuniceerd.

 

3. Lespakketten, losse les en introductie aanbieding

3.2 Klanten kunnen ook trainingen volgen op basis van een lespakket. Hierin zitten 10 of 5 groepstrainingen die kunnen worden opgemaakt binnen een vooraf vastgestelde periode. Ook is het mogelijk om een losse training of een introductiepakket (3 trainingen in 2 weken op te maken) aan te schaffen.

3.3 De periode dat Flow by Fleur is gesloten en de vakantieperiode van de klant worden niet opgeteld bij de geldigheidsduur van de leskaart. De klant zal dus zelf zorg moeten dragen voor de extra inroostering van lessen binnen de geldigheidsduur van de kaart.

3.6 Lespakketten zijn niet overdraagbaar. Maar het is wel mogelijk iemand mee te nemen op jouw leskaart.

4. Deelname lessen

4.1 Voor de klant met lidmaatschap en/of leskaart kan zijn of haar plek vast gereserveerd worden in het online aanmeldsysteem Virtual Gym 2 weken van te voren.

4.2 Een vaste lesplek wordt niet gegarandeerd en klant dient zelf zorg te dragen voor de tijdige reservering van zijn of haar plek in de les of op de wachtlijst van de desbetreffende les.

4.3 Een klant die is aangemeld voor een les, kan deze les tot 12 uur van tevoren kosteloos annuleren in de Virtual Gym app. Niet bezochte en niet tijdig geannuleerde lessen worden in rekening gebracht.  

4.4 Voor Personal trainingen gelden dat afzeggen binnen 24 uur voor een afspraak deze sessie in rekening wordt gebracht

 

5. Betaling en Prijswijziging

5.1 Een lidmaatschap, workshop, lespakket of losse les moet voorafgaand aan de les, workshop of training betaald worden. Deze bedragen dienen via Virtual Gym, of contant voldaan te worden.

5.2 Bij een geweigerde automatische betaling worden de trainingen van de desbetreffende klant opgeschort totdat de betaling is ontvangen. 

5.3 Flow by Fleur behoudt zich het recht voor de prijzen van de workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden persoonlijk en vooraf aangekondigd per e-mail of mondeling.

 

6. Lesrooster

6.1 Het geldende groepslesrooster staat altijd op de Website en in de app van Virtual gym. Flow by Fleur behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door een vermelding op de Website en/of per e-mail.

6.2 Flow by Fleur behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde lessen te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lesgelden plaats.

6.3 De klant koopt een sessies of een lidmaatschap, dit is een betaling voor een dienst en geen instructeur. Flow by Fleur behoudt zich het recht voor om een vervangende instructeur te voorzien zonder voorafgaande kennisgeving.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1 Flow by Fleur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van het volgen van workshops en training bij, of verzorgd door Fflow Academy.

7.2 Flow by Fleur zorgt altijd voor workshops en trainingen van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les, workshop of training. Door deelname aan een les, workshop of training bij, of verzorgd door Flow by Fleur, aanvaardt de klant dit risico op een blessure en/of letsel. Flow by Fleur adviseert vooraf en tijdens de les over hoe het risico op een blessure of letsel vermindert kan worden. Enkele tips vooraf:

Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent;

Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, workshop of training;

Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op;

Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar;

Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen;

Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn; Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

 

8. Persoonsgegevens

8.1 Fflow Academy verzamelt persoonsgegevens van de klant voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Fflow Academy gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

8.2 Fflow Academy gebruikt de in artikel 8.1 genoemde persoonsgegevens ook om de klant op de hoogte te brengen van activiteiten van Fflow Academy en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster.

8.3 Fflow Academy geeft de persoonsgegevens van de klant nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

 

9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

9.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een rittenkaart, workshop of training, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Fflow Academy zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Haarlem.

Essentrics, Workout, Bewegen

bottom of page